در رابطه با این نوع درد اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد، ولی اغلب می گویند که به صورت  احساس وجود شن ریزه ها در چشم  است که با سوزش و خارش همراه است.
وقت ملاقات
×