۳ اسفند, ۱۴۰۰
محاسن عدسی تدریجی

محاسن عدسی تدریجی

یکی از مهم ترین فواید عدسی تدریجی برطرف کردن ناپیوستگی دید موجود در لنزهای دو کانونی و سه کانونی است. ناپیوستگی اساسا بدان معنا است که تصویر به دلیل انواع مختلف لنزها در میدان بینایی، پرش می کند. به بیان ساده، اگر بیمار در دوردست […]
وقت ملاقات
×